Zadania finansowane lub dofinansowane z państwowych funduszy celowych

Zadania finansowane lub dofinansowane z państwowych funduszy celowych

Zadanie inwestycyjne pn.  „Przebudowa poddasza Domu Studenta PANS w Przemyślu”.

Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa

Opis zadania inwestycyjnego:

  1. Rodzaj inwestycji:

Inwestycja polega na przebudowie poddaszy nieużytkowych w budynku Domu Studenta PANS na pokoje mieszkalne jednoosobowe dla studentów PANS, wraz z niezbędną infrastrukturą, w tym dobudową windy zewnętrznej oraz dostosowaniem całego budynku do obowiązujących przepisów p.poż. i przepisów dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa dotyczy budynku Domu Studenta, położonego na terenie Campusu PANS w Przemyślu, zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dydaktycznego uczelni, tj. Kolegium Technicznego oraz Biblioteki Akademickiej PANS. Przebudowa poddaszy ma utworzyć dodatkowe miejsca noclegowe dla studentów zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania w domach studenckich w trakcie epidemii COVID-19.

  1. Zakres rzeczowy i opis inwestycji:

W ramach wnioskowanej inwestycji przebudowie będą podlegać nieużytkowane poddasza na pokoje akademickie dla studentów w Domu Studenta przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F, 37-700 Przemyśl. Działka 189/6 obręb 212 m. Przemyśl.

Planowane do zrealizowania roboty budowlane:

– docieplenie konstrukcji dachu wraz z obudową z płyt kartonowo-gipsowych,

– prace budowlane w zakresie budowy ścianek działowych, montaż okien dachowych, – prace wykończeniowe i malarskie,

– wykonanie nowych posadzek z płytek i paneli podłogowych,

– budowa instalacji c.o., c.w.u. oraz kanalizacyjnej,

 – rozbudowa instalacji wentylacyjnej,

– rozbudowa kotłowni gazowej,

– budowa instalacji elektrycznych: 230 V, sieci logicznej i TV, sygnalizacji p.poż,

 – montaż klimatyzacji w projektowanej części,

– dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego w celu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych,

  1. Cel inwestycji:

Zadanie inwestycyjne ma na celu utworzenie 21 nowych miejsc noclegowych dla studentów PANS w Przemyślu, co wpłynie na zwiększenie dostępności do nauki dla młodzieży studenckiej z mniej zamożnych rodzin, których środki materialnie nie dają możliwości zamieszkiwania w kwaterach prywatnych.

Rozbudowa infrastruktury mieszkalnej sprzyja nauce i pracy twórczej, jest ważnym czynnikiem rozwoju uczelni myślącej o przyszłości, a także zwiększa dostępność wykształconej młodzieży z małych miejscowości do lokalnego rynku pracy, a zdobyte specjalistyczne wykształcenie daje im możliwości konkurowania i uzyskania satysfakcjonującej i atrakcyjnej pracy.

Dzięki przyjaznej infrastrukturze możliwość realizacji swoich planów edukacyjnych zyskają osoby niepełnosprawne, co przeciwdziałać będzie ich wykluczeniu ze społeczeństwa, stworzy im równe szanse na rynku edukacyjnym i rynku pracy.

Po wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych adaptujących nieużytkowe poddasze, uzyska się w poprawę bezpieczeństwa warunków zakwaterowania studentów w trakcie epidemii COVID-19.

Baza noclegowa wykorzystywana będzie także na potrzeby współpracy międzynarodowej, tj. wymiany studentów w ramach Programu ERASMUS PLUS oraz wymiany w przyszłości po ustąpieniu zagrożenia epidemiologicznego młodzieży z Ukrainy i innych państw Euroregionu Karpackiego, także młodzieży polonijnej, w ramach tzw. szkół letnich.

Wartość przyznanej dotacji  3.200.000,00 zł

 

Termin zakończenia realizacji zadania :

roboty budowlane  – 30.03.2022r.

wyposażenie –  30.09.2022r.

Logo PWSW
EnglishPoland