Dokumenty – studia II stopnia

Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:

1) ankietę osobową i podanie (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane, a następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową);
2) kopię dyplomu ukończenia studiów (do wglądu oryginał);
3) kopię dyplomu ukończenia studiów za granicą uprawiającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce (do wglądu oryginał);
4) suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
5) tłumaczenie dokumentów na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
6) zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie;
7) zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku gdy informacji takiej nie ma w suplemencie;
8) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia;
9) oraz okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

Logo PWSW
EnglishPoland