Dokumenty – studia II stopnia

 1. Kandydat jest dopuszczony do rekrutacji jeżeli przedłoży następujące dokumenty:
  • podanie na obowiązującym w uczelni formularzu (podanie na studia wypełnia się w drodze rekrutacji elektronicznej poprzez zalogowanie się w systemie rekrutacyjnym PANS w Przemyślu na stronie internetowej uczelni, gdzie kandydat uzupełnia wszystkie niezbędne w procesie rekrutacji dane. Następnie drukuje generowane na ich podstawie podanie wraz z ankietą osobową);
  • dyplom ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia wyższe w Polsce);
  • zalegalizowany albo opatrzony apostille oryginał dyplomu ukończenia studiów (dotyczy osób, które ukończyły studia za granicą);
  • tłumaczenie dyplomu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
  • suplement, czyli transkrypt ocen zawierający informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz ocenach uzyskanych przez niego w procesie kształcenia;
  • tłumaczenie suplementu na język polski przez tłumacza przysięgłego wraz z nostryfikacją (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli studia za granicą);
  • zaświadczenie potwierdzające, że dyplom uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia w kraju wydania – zaświadczenie może zostać wystawione przez uczelnię, która wydała dyplom, bądź urząd będący odpowiednikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kraju, w którym dyplom został wydany (wymagane jest tłumaczenie zaświadczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego), zaświadczenie nie jest konieczne, jeżeli taka informacja jest zawarta na dyplomie lub w suplemencie;
  • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów, w przypadku gdy informacji takiej nie ma w suplemencie;
  • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych sporządzone przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.  

 

Kandydaci cudzoziemcy składają dodatkowo:

 • certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim, m.in.: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, albo potwierdzenie ukończenia studiów na uczelni, w której program studiów był realizowany w języku polskim;
 • polisę ubezpieczenia zdrowotnego na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie objęcia powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terenie RP na minimalną kwotę 30 000 euro;
 • poświadczoną przez PANS kserokopię dokumentu uprawniającego do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne.

Kolejność przygotowywania dokumentów przez obcokrajowców:

 1. Dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem (jeśli kandydat/-ka studiował/-ła w Polsce) lub nostryfikowany dyplom i suplement (jeśli kandydat/-ka studiował/-ła poza granicami Polski).
 2. Tłumaczenie przysięgłe dyplomu i suplementu razem.
 3. Rejestracja na stronie Uczelni (e-rekrutacja.pansp.pl) i wypełnienie elektronicznej ankiety-podania.
 4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej.
 5. Polisa ubezpieczeniowa, potwierdzenie znajomości języka polskiego (jeżeli dotyczy).
 6. Pobranie, wypełnienie i podpisanie dokumentów ze strony e-rekrutacja.pansp.pl (wydruki).
 7. Złożenie kompletu dokumentów w dziekanancie wybranego kierunku
Logo PWSW
EnglishPoland