Inne

Laureaci  i  finaliści  olimpiad  stopnia  centralnego  oraz  konkursów  ogólnopolskich

 1. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów oraz olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz.125 z 2002 roku z późn. zm.), przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, o ile przedmiot olimpiady jest zgodny z wykazem olimpiad uprawniających do przyjęcia na dany kierunek.
 2. Szczegółowe uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, o których mowa w ust. 1 oraz wykaz olimpiad określa uchwała Senatu PANS.
 3. Podstawą przyjęcia jest wydany przez właściwy komitet olimpiady przedmiotowej oryginał zaświadczenia lub jego poświadczona kopia.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich
  i międzynarodowych przedstawiają oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu, lub ich poświadczone kopie.
 5. Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich
  i międzynarodowych otrzymują maksymalną liczbę punktów ustaloną na danym kierunku studiów. Szczegóły określa Instytutowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Absolwenci szkół legitymujący się dyplomem Matury Międzynarodowej lub Matury Europejskiej

 1. Do ubiegania się o przyjęcie na studia uprawnieni są absolwenci szkół, którzy legitymują się dyplomem Matury Międzynarodowej (IB), wydawanym przez International Baccalaureate Organization w Genewie (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty) oraz Matury Europejskiej (EB) wydawanym przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich sporządzoną w Luksemburgu dn. 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich.
 2. Podstawą przyjęcia kandydata, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie wymaganych dokumentów.
 3. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał Matury Międzynarodowej (IB) lub Matury Europejskiej (EB) wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczony przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
 4. Szczegółowy sposób przeliczania punktów określają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne w oparciu o poniższą tabelę.

Wynik uzyskany na dyplomach IB oraz EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Egzamin IB

Egzamin EB

Egzamin maturalny (nowa matura)

7 pkt

9,00 – 10,00

100%

6 pkt

8,00 – 8,95

90%

5 pkt

7,00 – 7,95

75%

4 pkt

6,00 – 6,95

60%

3 pkt

5,00 – 5,95

45%

2 pkt

4,00 – 4,95

30%

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland