Dokumenty – studia I stopnia

Studia I stopnia:

warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest zarejestrowanie się w systemie internetowej rekrutacji oraz złożenie przez kandydata (w dziekanacie) następujących dokumentów:

  1. ankiety osobowej i podania wygenerowanego w systemie internetowej rekrutacji,
  2. świadectwa dojrzałości; dyplomu uznanego w RP za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości – w oryginale, w celu poświadczenia przez uczelnię jego kopii (oraz – w przypadku niektórych kandydatów – dodatkowych dokumentów*),
  3. potwierdzenia wniesienia na konto uczelni opłaty rekrutacyjnej,
  4. do wglądu dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w celu potwierdzenia danych zawartych w ankiecie osobowej.

Ponadto:

  1. laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych – oryginały zaświadczeń olimpiady przedmiotowej bądź konkursu lub ich poświadczone kopie,
  2. absolwenci szkół średnich, którzy legitymują się dyplomem „Matury Międzynarodowej” lub „Matury Europejskiej” – tłumaczenie dyplomu dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  3. kandydaci na kierunek architektura wnętrz przedstawiają prace artystyczne lub projektowe (portfolio).

* Wspomniane dokumenty wymienione są w paragrafie 4. (Warunki i zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia) Uchwały dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 http://bip.pansp.pl/artykul/52/1559/zasady-rekrutacji-w-roku-akademickim-2024-2025

Logo PWSW
EnglishPoland