Opłaty – studia I i II stopnia

Wysokości opłat w roku akademickim 2023/2024

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia:

 1. związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:
 • opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
 • opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 22 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.
 1. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 110 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danych zajęć, natomiast dla zajęć nieposiadających punktów ECTS nalicza się według zasady 28 zł x liczba godzin za dane zajęcia.
 2. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2021 r. poz. 661):
 • wydanie indeksu – 4 zł;
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.
 1. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim na kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu wynosi:

1) na studiach pierwszego stopnia 4 000 zł za semestr studiów; za wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”, na którym opłata wynosi 5 000 zł za semestr studiów;

2) studiach drugiego stopnia 4 300 zł za semestr studiów.

Do czasu ukończenia studiów przez studenta PANS w Przemyślu wysokości ustalonych dla nich opłat nie mogą ulec zwiększeniu. Nie dotyczy to zwiększenia wysokości za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów.

Logo PWSW
EnglishPoland