Kryteria przyjęć – studia II stopnia

Dołącz do nas! Jak to zrobić? Sprawdź kryteria, czyli zasady postępowania kwalifikacyjnego w roku akademickim 2024/2025.

Wymagania stawiane kandydatom, czyli co jest niezbędne, weryfikowane?

 1. wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona dyplomem oraz tytułem licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera, równoważnym lub równorzędnym;
 2. posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, a w sytuacji niespełniania tego warunku kandydat zobowiązany jest do uzupełnienia kompetencji inżynierskich;
 3. w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi – komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie udokumentowana certyfikatem znajomości języka polskiego lub potwierdzeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
 4. znajomość języka obcego na poziomie B2, określonego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wykazana w suplemencie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na wskazanym poziomie;
 5. w przypadku osób, które nie mogą wykazać się znajomością języka obcego na poziomie B2 (brak lektoratu z języka angielskiego w suplemencie lub certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wskazanym poziomie): pozytywny wynik testu sprawdzającego (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające.

 

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek BEZPIECZEŃSTWO I STOSUNKI TRANSGRANICZNE:

 1. odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;
 2. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych;
 3. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych: pozytywny wynik testu wiedzy (min. 60% punktów) jako kryterium dopuszczające;
 4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:
  a) średnia ze studiów (50%);
  b) ocena na dyplomie (50%);
 5. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek PROJEKTOWANIE GRAFICZNE:

 1. o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia na kierunkach: malarstwo, rzeźba, wzornictwo, intermedia, architektura, architektura wnętrz, edukacja artystyczna, nauki o sztuce, kulturze i społeczeństwie;
 2. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu na podstawie komisyjnego przeglądu i oceny prac kandydatów (portfolio) złożonych wraz z dokumentacją lub przesłanych w PDF, linku do portfolio w sieci, zapisanych na cyfrowym nośniku danych (pendrive, dysk zewnętrzny, płyta CD-R);
 3. kandydaci prezentują prace własne, które powinny reprezentować ich możliwości warsztatowe, twórcze, charakter zainteresowań;
 4. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności miejsc zajmowanych na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego;
 5. za przegląd prac kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek INTELIGENTNE TECHNOLOGIE:

 1. o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali tytuł zawodowy inżyniera oraz posiadają niezbędne kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności, niezbędne do kształcenia na studiach drugiego stopnia;
 2. kierunkowe kwalifikacje są weryfikowane przez Komisję, która sprawdza kompetencje obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu: nauk podstawowych (matematyka i statystyka) komputerowego wspomagania projektowania i wykorzystania technik komputerowych przy wspomaganiu procesu produkcyjnego; z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, systemów, organizacji, sterowania i zarządzania procesami produkcyjnymi.
 3. na podstawie wstępnej kwalifikacji (punkt 2) Komisja dopuszcza kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego;
 4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:
  a) średnia ze studiów (50%),
  b) ocena na dyplomie (50%);
 5. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów);
 6. w przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, może być przyjęty kandydat nie w pełni spełniający podane warunki, jeśli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w ramach realizacji zajęć dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek PIELĘGNIARSTWO:

 1. wiedza nabyta w trakcie studiów pierwszego stopnia, potwierdzona dyplomem licencjata pielęgniarstwa;
 2. komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi) udokumentowana certyfikatem znajomości języka polskiego lub potwierdzeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
 3. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu dyplomów, przy czym oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane będą następująco:
  a) średnia ze studiów (50%);
  b) ocena na dyplomie (50%);
 4. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów.

Kandydat z niepełnosprawnością może wnioskować o dostosowanie formy rozmowy sprawdzającej do jego potrzeb wynikających z sytuacji zdrowotnej.

Kryteria przyjęć – studia II stopnia

Logo PWSW
EnglishPoland