Kryteria przyjęć – studia I stopnia

Osoby niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Osoby wymienione w art. 324 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprawnione są do studiowania bez wnoszenia opłat za usługi edukacyjne, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5 tejże Ustawy.

Wymagane jest tłumaczenie dokumentów w językach obcych przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP albo poświadczone przez konsula RP właściwego dla państwa na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, akredytowane w RP przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano dokument, osobę zarejestrowaną jako osoba pełniąca funkcję odpowiadającą funkcji tłumacza przysięgłego w RP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych przez szkoły na Ukrainie na punkty:

System oceniania w UkrainieLiczba punktów
Skala 2–5Skala 1–12
512100
 1190
 1085
4980
 870
 760
3650
 540
 430
21-30
Logo PWSW
EnglishPoland