Kryteria przyjęć – studia II stopnia

Zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia 2024/2025:

Wymagania oraz forma sprawdzenia kwalifikacji stawianych kandydatom:

1. wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona dyplomem licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub równoważnym;

2. posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera, a w sytuacji niespełnienia tego warunku kandydat obowiązany jest do uzupełnienia kompetencji inżynierskich;

3. komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi) udokumentowana certyfikatem znajomości języka polskiego lub potwierdzeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;

4. znajomość języka angielskiego na poziomie B2, określonego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wykazany w suplemencie lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na wskazanym poziomie;

5. w przypadku osób, które nie mogą się wykazać znajomością języka angielskiego na poziomie B2 (brak lektoratu z języka angielskiego w suplemencie lub certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wskazanym poziomie): pozytywny wynik testu sprawdzającego (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo i stosunki transgraniczne:

1. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu dyplomów i dokumentów;

2. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej ważonej punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia, z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych, z zastrzeżeniem pkt. 3;

3. w przypadku ukończenia studiów z zakresu nauk humanistycznych: pozytywny wynik testu wiedzy (min. 60% punktów), jako kryterium dopuszczające;

4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:

a) średnia ze studiów (50%)

b) ocena na dyplomie (50%);

5. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek projektowanie graficzne:

1. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej, utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania kwalifikacyjnego, podczas którego weryfikowana będzie wiedza nabyta w trakcie studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku projektowanie graficzne lub na kierunku pokrewnym tj. malarstwo, rzeźba, wzornictwo, intermedia, architektura, architektura wnętrz, edukacja artystyczna, nauki o sztuce, kulturze i społeczeństwie;

2. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu na podstawie komisyjnego przeglądu i oceny prac kandydatów (portfolio) złożonych wraz z dokumentacją, lub przesłanych w PDF, linku do portfolio w sieci, zapisanych na cyfrowym nośniku danych (pendrive, dysk zewnętrzny, płyta CD-R);

3. kandydaci prezentują prace własne, które winny szeroko reprezentować ich możliwości
warsztatowe, twórcze, charakter zainteresowań. Dokumentacja innych działań
plastycznych (np. fotografia, prace intermedialne, animacje, video);

4. przyjęcie na kierunek następuje według kolejności zajmowanej na liście rankingowej,
utworzonej na podstawie punktów uzyskanych przez kandydata w drodze postępowania
kwalifikacyjnego;
5. za przegląd prac kandydat może uzyskać maksymalnie 15 punktów.

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek pielęgniarstwo:

 1. wiedza nabyta w trakcie studiów, pierwszego stopnia, potwierdzona dyplomem licencjata pielęgniarstwa;
 2. komunikatywna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w przypadku osób niebędących obywatelami polskimi) udokumentowana certyfikatem znajomości języka polskiego lub potwierdzeniem uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;
 3. postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w trybie konkursu dyplomów, przy czym
  oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane będą następująco:
  a) średnia ze studiów (50%),
  b) ocena na dyplomie (50%);
 4. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunek inteligentne technologie:

 1. o przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia, którzy uzyskali
  tytuł zawodowy inżyniera oraz posiadają niezbędne kierunkowe kwalifikacje w zakresie
  wiedzy i umiejętności, niezbędne do kształcenia na studiach drugiego stopnia;
 2. kierunkowe kwalifikacje są weryfikowane przez Komisję na podstawie zgodności z programem ukończonych przez kandydata studiów pierwszego stopnia lub równorzędnych. Komisja podczas postępowania kwalifikacyjnego, weryfikuje kompetencje obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu:
  a) nauk podstawowych (matematyka i statystyka) niezbędną do opisu matematycznego zjawisk fizycznych i formułowania modeli matematycznych i statystycznych, koniecznych do rozwiązywania zagadnień technicznych i technologicznych,
  b) z zakresu komputerowego wspomagania projektowania i wykorzystania technik komputerowych przy wspomaganiu procesu produkcyjnego,
  c) z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych, systemów, organizacji, sterowania i zarządzania procesami produkcyjnymi, w stopniu pozwalającym prawidłowo rozwiązywać zadania techniczne i technologiczne oraz formułować problemy i zadania inżynierskie przy zastosowaniu odpowiednich środków do ich realizacji;
 3. na podstawie wstępnej kwalifikacji określonej w pkt. 2 Komisja rekrutacyjna dopuszcza kandydata do dalszych etapów postępowania rekrutacyjnego;
 4. w postępowaniu pod uwagę będą brane:
  a) średnia ze studiów (50%),
  b) ocena na dyplomie (50%);
 5. liczba punktów uzyskana na podstawie powyższego kryterium stanowi podstawę do ustalenia listy rankingowej kandydatów (od największej do najmniejszej liczby punktów).
 6. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, może być przyjęty kandydat nie w pełni spełniający te warunki, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w ramach realizacji zajęć dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.
Logo PWSW
EnglishPoland