https://pansp.pl/wp-content/uploads/2019/03/konferencja-slider-na-stronę.jpg

Młodzież ‘‘25 minus” – diagnozy i znaki zapytania — konferencja w Instytucie Socjologii PANS

1 kwietnia 2019

Zapraszamy na IV edycję międzynarodowej konferencji naukowej o tematyce młodzieżowej w Instytucie Socjologii PANS w Przemyślu.

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Socjologii Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

oraz współorganizatorzy

Zakład Socjologii Edukacji Uniwersytetu Wrocławskiego

Katedra Socjologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina)

Polskie Towarzystwo Socjologiczne –  Sekcja Socjologii Młodzieży i Edukacji

 

mają zaszczyt zaprosić na

IV Międzynarodową Konferencję Naukową

na temat  

 Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania

30−31 maja 2019 roku

Przemyśl, Pałac Lubomirskich

 

Wydaje się, że tym, co charakteryzuje współczesne społeczeństwo jest jego zmienność.
Nie chodzi jednak jedynie o same zmiany, ale ich tempo, gwałtowność i dogłębność. Rozpoczęte blisko 200 lat temu procesy przeobrażania się społeczeństwa tradycyjnego pod wpływem rewolucji przemysłowej, doprowadziły do radykalnej zmiany struktury społecznej – pojawienia się ważnych dla tego okresu kategorii społecznych proletariatu (robotników przemysłowych) i narodu. Oznaczały one także zanik lub ograniczenie znaczenia niektórych elementów struktury społecznej, takich jak wspólnoty lokalne, parafia czy rodzina, na rzecz sformalizowanych, zhierarchizowanych organizacji działających nie w oparciu o tradycyjne normy religijne, obyczajowe, ale regulaminy, kontrakty, akty prawne. Spowodowało to inny sposób funkcjonowania społeczeństwa. Dominowały w nim oprócz organizacji formalnych instytucje – państwo, przedsiębiorstwa przemysłowe i banki, instytucje edukacyjne
i naukowe, instytucje opieki zdrowia i ubezpieczeń. Pojawił się nowy typ kultury typowy dla tych zatomizowanych zurbanizowanych całości społecznych. Równocześnie ludzie zyskali nowe szanse życiowe dzięki otwarciu struktury społecznej i w konsekwencji procesom ruchliwości społecznej–poziomej i pionowej.

Czy dzisiaj jesteśmy świadkami podobnego procesu? Czy społeczeństwo obecnie również tak dogłębnie się zmienia? Wydaje się, że tak i te zmiany z jednej strony dotyczą chyba wszystkich aspektów życia społecznego i indywidulnego, a z drugiej, przebiegają bardzo szybko i mają radykalny charakter. Ponowoczesność (Giddensowska późna nowoczesność) oznacza dalsze zmiany
w strukturze społecznej, szansach życiowych, stylach życia, kulturze, systemach wartości. Twory społeczne o tradycyjnych nazwach mają inną treść. Pojawiają się też stare/nowe problemy związane
z wykorzenieniem, poszukiwaniem tożsamości, znalezieniem swojego, najchętniej bezpiecznego, miejsca w społeczeństwie.

Pytanie, na które chcemy znaleźć odpowiedź w czasie konferencji brzmi: czy młodzi ludzie są beneficjentami czy raczej ofiarami tego procesu przemian opisywanego w kategoriach ponowoczesności? Jakie strategie życiowe wybierają i stosują? Jak adaptują się do wymogów rynku pracy w gospodarce, w której dominuje ideologia liberalizmu i indywidualizmu? Jak odpowiadają na wyzwania zglobalizowanej i zuniwersalizowanej kultury? Gdzie, w jakich obszarach poszukują źródeł swej tożsamości?

Obserwacja najmłodszego elementu społecznej struktury pozwala, z jednej strony, na diagnozę napięć, ograniczeń, mechanizmów adaptacyjnych, horyzontów aspiracji i dążeń oraz wyzwań, przed jakimi stoi współczesna młodzież. Z drugiej strony, jak podkreślała prof. Krystyna Szafraniec w raporcie „Młodzi 2011”, młodzież jest dobrym punktem odniesienia tego, co dzieje się z całym społeczeństwem. Jest soczewką, w której skupiają się najróżniejsze problemy i napięcia systemu. Jest barometrem zmian i społecznych nastrojów. Sytuacja młodych ludzi, ich sposób postrzegania świata, aspiracje i dążenia są miarą zmian, jakie się dokonały i dystansu, jaki jeszcze jest do pokonania.

Planowana konferencja jest tym razem poświęcona młodzieży do 25 roku życia. Zamierzamy skupić się na określeniu problemów i wyzwań rozwojowych wśród młodzieży, której charakterystyki społeczne są wyznaczane przez edukację. Chcemy dokładnie rozpoznać i scharakteryzować ten segment młodej generacji, który stoi u progu wejścia w dorosłość. Proponujemy koncentrację na następujących polach warunkujących funkcjonowanie młodzieży we współczesnym, ponowoczesnym społeczeństwie:

Pole wartości, moralności i religijności i poszukiwania tożsamości,

 • Pole nowych stylów życia i nowego uczestnictwa w kulturze – tradycyjnej
  i cyfrowej,
 • Pole funkcjonowania „pomiędzy” – off-line i on-line,
 • Pole relacji z dorosłymi – współczesna „luka pokoleniowa”,
 • Pole wchodzenia w dorosłość,
 • Pole planów na przyszłość i szans życiowych,
 • Pole edukacji,
 • Pole rynku pracy,
 • Pole zdrowia i opieki społecznej,
 • Pole aktywności społecznej i politycznej młodzieży.

 

 • Na konferencji będzie zorganizowany panel ekspercki poświęcony problematyce zawartej
  w raporcie Młodzi 2018, który będzie prowadzić prof. dr. hab. Krystyna Szafraniec z UMK
  w Toruniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Naukowa

Dr hab. Marian Niezgoda, prof. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Przemyślu  – PRZEWODNICZĄCY

Prof. dr. hab.  Krystyna Szafraniec, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Prof. dr. hab. Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Krzysztof Czekaj, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Lena Bocharova, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Piotr Długosz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Barbara Grabowska, Uniwersytet Śląski w Cieszynie

Dr hab. Marcjanna Nóżka, Uniwersytet Jagielloński

Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. Witold Wrzesień, prof. Uniwersytet Adama Mickiewicza

Dr hab. Marta Zahorska-Bugaj, prof. Akademia Pedagogiki Społecznej

Dr hab. Teresa Zbyrad, prof. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr hab. Maria Zielińska, prof. Uniwersytet Zielonogórski

Dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż, prof. Uniwersytet Opolski

Dr hab. Beata Trzop, prof. Uniwersytet Zielonogórski

Prof. dr. hab.  Zoran Matevski, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje (Republika Macedonii Północnej)

Prof.dr. hab. Fedir Szandor, Uniwersytet w Użhorodzie (Ukraina)

Prof. dr. doc. Swietlana Kogut, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie (Ukraina)

Prof. dr hab. Leonid Vakhovsky, Ługański Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina)

Prof. dr hab. Liudmyla Shtefan,  Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G.S. Skoworody w Charkowie (Ukraina)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr Wojciech Broszkiewicz, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu  – Przewodniczący

Dr Aldona Guzik, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Anna Karnat, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dr Rafał Boguszewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Jerzy Michno, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

Mgr Marcin Sowiński,  Państwowa Akademia Nauk Stosowanych  w Przemyślu

 

STRONA KONFERENCJI:  mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

e-mail: mlodzi25minus@youthjournal.eu

Dr Wojciech Broszkiewicz, PANS w Przemyślu, e-mail: w.broszkiewicz@pwsw.eu

oraz kontakt z sekretariatem Instytutu Socjologii PANS tel.: (16) 735 52 13 e-mail: socjologia@pansp.pl

 

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:

https://docs.google.com/forms/d/1Q5iJ0L9iPf-iXgKpyjo7WAY3YUV0m9UusHFwwVzUqCk/viewform?edit_requested=true

 

 

 

INFORMACJIE ORGANIZACYJNE

WAŻNE TERMINY

 • do 30.04.2019 r. przesłanie karty zgłoszenia wraz tytułem referatu i krótkim abstraktem
 • do 5.05.2019 r. informacja o akceptacji zgłoszonych tematów wystąpień
 • do 15.05.2019 r. wniesienie opłaty konferencyjnej w formie przelewu na konto:
  76 1050 1562 1000 0090 3055 9794 tytułem: „KONFERENCJA Młodzież 25 minus 2019”
 • do 20.05.2019 r. – przesłanie uczestnikom programu konferencji.

 

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO W KONFERENCJI

 • OPŁATA KONFERENCYJNA 300 ZŁ
 • DLA DOKTORANTÓW 150 ZŁ
 • DLA Uczestników z Ukrainy i Białorusi 100 zł

 

 • W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy wyżywienie, bufet kawowy, materiały konferencyjne.
 • Referaty zostaną wydane po pozytywnych recenzjach w monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, które znajduje się na liście MNiSW.
 • Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży i noclegów w hotelach. Uczelnia dysponuje ograniczoną bazą noclegową, zainteresowanych noclegiem w kampusie PANS odsyłamy do szczegółowych informacji na stronach:

 

https://www.pansp.pl/noclegi

http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/hotele.html

 

 

 

UWAGA!

 

31.05.2019 r. jest planowana wycieczka do Lwowa.

Koszt udziału w wycieczce, około 90 zł. Organizacja wycieczki uzależniona jest od liczby chętnych. Wstępnie wyjazd jest planowany na 7 rano i powrót o 21 do Przemyśla.

 

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland