https://pansp.pl/wp-content/uploads/2022/02/LOGO-PWSW-1-1000x800.jpg

Oferta pracy – główny specjalista ds. inwestycji

10 czerwca 2022
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 102
więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pwsw.eu
 
 
Główny specjalista ds. inwestycji
 
 
 
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;
 • dyplom ukończenia szkoły średniej i studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).
 
Do głównych zadań będzie należało:
 • eksploatacja własnych środków transportu oraz wykonywanie innych spraw mieszczących się swoim zakresem, w tym rozliczanie kart drogowych oraz prowadzenie ewidencji zużycia benzyny i oleju napędowego. Prowadzenie ewidencji wyjazdów samochodów służbowych;
 • prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej nieruchomości oraz zarządzanie gruntamii budynkami Uczelni; opracowywanie i aktualizowanie planów zadań remontowych i inwestycyjnych; prowadzenie i gromadzenie dokumentacji budowli oraz innych środków trwałych zabudowanych w obiektach Uczelni wraz z ewidencją sieci uzbrojenia terenów Uczelni;
 • nadzorowanie stanu technicznego, eksploatacji i sprawności technicznej obiektów, urządzeń i instalacji znajdujących się w Uczelni oraz zapewnianie ich prawidłowego funkcjonowania, a także czuwanie nad prawidłowością i sprawnością zabezpieczeń przeciwpożarowych i przed kradzieżą. Zapewnianie okresowych kontroli stanu tech­nicznego obiektów;
 • nadzorowanie pracy pracowników obsługi technicznej oraz okresowa kontrola stanu i bezpieczeństwa sprzętu technicznego, w tym czuwanie nad prawidłowym użytkowaniem sprzętu technicznego przez pracowników obsługi;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wymaganymi przepisami prawa okresowymi przeglądami budynków i pomiarami instalacji elektrycznych, gazowych i przewodów kominowych oraz sprzętu i instalacji p.poż. w obiektach Uczelni, ustalanie warunków zasilania w media;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z okresowymi pomiarami i badaniami instalacji elektrycznych, gazowych i przewodów kominowych w obiektach Uczelni oraz ustalanie warunków zasilania w media;
 • kontrolowanie prawidłowości realizacji zadania na każdym etapie realizacji, fakturowania wykonanych robót oraz końcowego rozliczenia zadania budowlanego;
 • zapewnianie dostaw mediów, systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz sprawności działania służących do tego celu urządzeń, a także dokonywanie rozdziału kosztów z tym związanych;
 • przygotowanie dokumentacji inwestycji i remontów oraz prowadzenie obsługi w zakresie nadzoru i monitoringu przebiegu realizacji prac inwestycyjnych i remontowych oraz kontrolowanie prawidłowości fakturowania wykonanych robót i końcowych rozliczeń zrealizowanych zadań inwestycyjno-remontowych;
 • nadzorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych ogólnouczelnianych urządzeń technicznych, elektrycznych i spalinowych będących na stanie Działu Infrastruktury;
 • przygotowywanie do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego; uzyskiwanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu; uzyskiwanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z częścią kosztorysową oraz uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę;
 • realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: przygotowywanie dokumentacji oraz wniosku o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze przetargowej prowadzonej przez Dział Zamówień Publicznych, sprawowanie nadzoru inwestorskiego i współpraca z wykonawcą, biurem projektów, inspektorami nadzoru budowlanego przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych; prowadzenie obsługi postępowań związanych z gwarancją i rękojmią, sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji inwestycji oraz remontów; współpraca z inwestorami zastępczymi w przypadku realizacji zadań w trybie zastępstwa inwestorskiego oraz przygotowanie, realizacja i koordynacja inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
 
Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane: kierunki budownictwo ogólne, specjalność: konstrukcje budowlane;
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego;
 • bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, PowerPoint AutoCad, itp;
 • umiejętność administrowania budynkami;
 • prawo jazdy kat. B.
 
Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samodzielnego pozyskiwania wiedzy w celu rozwiązywania nietypowych problemów;
 • znajomość czytania dokumentacji technicznych;
 • otwartość na zmiany i gotowość do uczenia się;
 • odpowiedzialność, sumienność, kreatywność;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.
 
Oferujemy:
 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 
Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” w siedzibie Uczelni; adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich).
Termin składania dokumentów: do dnia 21.06.2022 r. (do godz. 15.00).
 
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
nie podlegają rozpatrzeniu.
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland