https://pansp.pl/wp-content/uploads/2024/03/Prof.-M.-Delong-wyroznienie-jpg.webp

Prof. Marek Delong nowym Rektorem PANS na kadencję 2024-2028

8 marca 2024

29 lutego br. Kolegium Elektorów wybrało nowego Rektora uczelni, którym został dr hab. Marek Delong, prof. PANS, obecny Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, Humanistycznych i Ochrony Zdrowia. Rektor-elekt rozpocznie swoje urzędowanie 1 września 2024 r.

Dr hab. Marek Delong, prof. PANS, związany jest uczelnią od 2009 r., pełnił w PANS funkcje kierownika zakładu, dyrektora instytutu, prorektora ds. studenckich i dziekana wydziału. To doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce; profesor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu oraz profesor Politechniki Rzeszowskiej na Wydziale Zarządzania w Katedrze Nauk Humanistycznych i Społecznych; członek Rady Naukowej i przewodniczący Komisji Socjologii i Polityki Społecznej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; przewodniczący przemyskiego oddziału PTG, członek Polskiego Towarzystwa Religioznawczego, International Association for the History of Religion – IAHR oraz w European Association for the Study of Religions – EASR.

Zajmuje się problematyką bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej oraz kwestiami wyznaniowymi. Jest autorem i współautorem pięciu monografii, redaktorem kilkunastu prac zbiorowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych krajowych i zagranicznych.

Pan Profesor do najważniejszych zadań swojej kadencji rektorskiej zalicza m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej, a tym samym zwiększenie liczby studentów, ścisłą współpracę z samorządem studenckim oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku, rozwijanie infrastruktury uczelni, wzmacnianie pozycji PANS w otoczeniu społeczno-gospodarczym poprzez zaangażowanie we wspólne inicjatywy rozwojowe z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i władzami samorządowymi.

„Nasza uczelnia, Przemyśl, stoją przed wielkimi wyzwaniami związanymi m.in. z wyludnianiem miasta, w tym odpływem młodzieży do większych ośrodków akademickich. Temu można zapobiec, ale tylko wspólnymi siłami, czyli dzięki współpracy naszej Akademii z otoczeniem społeczno-gospodarczym, co jest jednym z głównych celów PANS. Uczelnia jest w stanie zapewnić solidne wykształcenie, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy, ale potencjalni kandydaci na studia muszą chcieć zostać w Przemyślu, który miałby być dla nich miejscem atrakcyjnym do życia, prężnie się rozwijającym” – stwierdza Rektor-elekt.

Prof. Marek Delong nowym Rektorem PANS na kadencję 2024-2028
Logo PWSW
EnglishPoland