https://pansp.pl/wp-content/uploads/2023/05/Rekrutacja-Erasmus-1000x800.webp

REKRUTACJA dla studentów na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr zimowy 2023/2024

16 maja 2023

W dniu 15 maja 2023 r. ruszyła rekrutacja dla studentów na studia zagraniczne, w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024, w celu realizacji studiów na zagranicznej uczelni partnerskiej. Wypełnione wnioski rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie:

 

15 – 31 maja 2023 r. do godz. 14:00

 

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. współpracy międzynarodowej i programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na adres e-mail:

erasmus@pwsw.pl

 

UWAGA! 

Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z informacjami podanymi w zakładce dla studentów >>>>> klik

 

Wniosek studenta_wyjazd na studia >>>> do pobrania

 

Wymagane załączniki do wniosku:

  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PANS o ocenie z lektoratu języka angielskiego z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PANS o średniej ocen  z semestru poprzedzającego rekrutację,
  • Kserokopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego (FCE, CAE) – jeśli dotyczy 
  • Zaświadczenie z sekretariatu Instytutu PANS o pobieraniu stypendium socjalnego – jeśli dotyczy

 

Zarządzenie nr PANS-BRE-021/67/23 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Zasad funkcjonowania programu Erasmus+ >>> do pobrania

 

Zasady funkcjonowania programu Erasmus+ wyjazdy na studia >>> do pobrania

 

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci, którzy w semestrze zimowym 2023/2024 będą studentami co najmniej II roku studiów.

 

Zarządzenie nr PANS-BRE-021/68/23 Rektora PANS w Przemyślu z dnia 12 maja 2023 r. Rekrutacja studentów na wyjazd na studia w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 >>> do pobrania

 

Źródła finansowania stypendiów dla studentów:

 

Wyjazdy na studia w zagranicznej uczelni partnerskiej  w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024, dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu finansowane są z następujących umów, zawartych  z Agencją Narodową programu Erasmus+ (FRSE):

– 2022-1-PL01-KA131-HED-000054184

 

Miesięczne kwoty stypendiów dla poszczególnych umów finansowanych
z programu Erasmus+  wynoszą:

Stypendia w ramach umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000054184  – wyjazdy studentów na studia (SMS) wypłacane w EURO:

 

Kraje należące do danej grupyMiesięczna stawka stypendium w €
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania550
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy550
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry450

 

Więcej informacji można uzyskać w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+,
(budynek Kolegium Technicznego, II piętro, p. 3.44)

tel. 16 73 55 113,

e-mail: erasmus@pwsw.pl

Logo PWSW
EnglishPoland