Specjalista ds. ekonomicznych

3 sierpnia 2022

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6

37-700 Przemyśl

tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

 

Specjalista ds. ekonomicznych

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;
 • dyplom ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Uczelni w wybranym zakresie według obowiązującej w jednostce polityki rachunkowości;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji;
 • prowadzenie zagadnień związanych z podatkiem VAT;
 • dekretacja i księgowanie dokumentów;
 • przyjmowanie, sprawdzanie oraz kwalifikowanie dowodów księgowych do ujęcia
  w księgach rachunkowych;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi, tj. ZUS, US, GUS itp.;
 • prowadzenie i uzgadnianie ewidencji analitycznej wybranych kont księgowych;
 • współpraca z innymi działami Uczelni w zakresie księgowości.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane ekonomiczne lub pokrewne;
 • bardzo dobra znajomość zagadnień księgowo-finansowych i podatkowych;
 • dobra znajomość programów pakietu MS Office: Word, Excel, itp.;
 • co najmniej 10 letni staż pracy na stanowisku księgowego;
 • znajomość uregulowań prawnych związanych z podatkiem VAT;
 • znajomość zagadnień związanych ze składnikami majątkowymi jednostek.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziana znajomość programu finansowo-księgowego Optima;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • otwartość na zmiany i gotowość do uczenia się;
 • odpowiedzialność, sumienność, kreatywność;
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pracę na najnowszym sprzęcie związanym z inżynierią mechaniczną;
 • pakiet świadczeń socjalnych.

 

 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 24.08.2021 r. (do godz. 15.00).
  O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie
  nie podlegają rozpatrzeniu. 
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami
  oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland