O nas

Dział Rozwoju i Współpracy koordynuje prace:

 1.   Akademickie Biuro Karier (ABK)
 2.    Biura ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką (BPW);
 3.    Biura ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (BWM);
 4.    Centrum Edukacji Ustawicznej (CEU);
 5.    Uniwersytetu III Wieku (UTW)


1. Akademickie Biuro Karier realizuje zadania:

 • pozyskuje informacje o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia zawodowego;
 • gromadzi, klasyfikuje i udostępnia oferty pracy, staży i praktyk zawodowych w podmiotach gospodarczych bezpośrednio oraz za pośrednictwem zakładki ABK na stronie internetowej Uczelni oraz za pośrednictwem interaktywnej platformy internetowej karierazpansp.pl;
 • informuje o ofercie szkoleń lub warsztatów mających na celu rozwój osobisty i zawodowy studentów i pracowników Uczelni;
 • organizuje i prowadzi badania ankietowe absolwentów poszczególnych kierunków w celu uzyskania opinii o programie kształcenia i kadrze dydaktycznej oraz służące promocji i rozwojowi Uczelni;
 • monitoruje kariery (losy zawodowe) absolwentów oraz weryfikuje zapotrzebowanie pracodawców na kwalifikacje i kompetencje w zawodach stanowiących ofertę kierunków kształcenia;
 • prowadzi współpracę z pracodawcami oraz stowarzyszeniami gospodarczymi mającą na celu wzmocnienia pozycji studentów i absolwentów Uczelni na rynku pracy oraz nieustannego doskonalenia oferty studiów na prowadzonych przez Uczelnię kierunkach studiów;
 • buduje pozytywny wizerunek Uczelni jako publicznej uczelni zawodowej kształcącej nowocześnie i kompleksowo w odpowiedzi na zapotrzebowanie regionalnego i lokalnego rynku pracy;
 • współpracuje z instytucjami rynku pracy oraz biurami karier innych uczelni;
 • prowadzi bazy kontaktów podmiotów gospodarczych działających w otoczeniu Uczelni oraz w regionie.


2. Biuro ds. Projektów i Współpracy z Gospodarką realizuje zadania:

 • monitoruje programy rozwojowe adresowane do podmiotów szkolnictwa wyższego oraz prowadzi działalność informacyjną i promocyjną skierowaną do jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych w ramach ww. programów;
 • dokonuje oceny formalnych i merytorycznych możliwości realizacji projektów przez jednostki organizacyjne Uczelni oraz udziela im pomocy w przygotowaniu i składaniu wniosków projektowych;
 • przygotowuje, aktualizuje i przechowuje dokumentację dotyczącą jednostek organizacyjnych Uczelni stanowiącą integralną część wniosków projektowych składanych przez Uczelnię;
 • weryfikuje poprawność przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni wniosków oraz sprawdza je pod względem możli­wo­ści zapewnienia odpowiednich środków finansowych w formie wkładu własnego Uczelni w projektach współfinansowanych. Rejestruje decyzje o finansowaniu lub dofinansowaniu udziału w projekcie;
 • przygotowuje ostateczną wersję wniosku do podpisu przez uprawnione osoby;
 • przygotowuje wnioski o dofinansowanie projektów z funduszy europejskich, w tym projektów z zakresu wspierania rozwoju Uczelni i podnoszenia jej konkurencyjności;
 • rejestruje wysyłane wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programów oraz archiwizuje je;
 • monitoruje przebieg realizacji projektów i okresowo informuje Rektora o osiągniętych rezultatach i produktach oraz zagrożeniach w osiągnięciu założonych wskaźników;
 • prowadzi obsługę administracyjną Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy.


3. Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ realizuje zadania:

 • koordynuje współpracę Uczelni z innymi uczelniami i organizacjami zagranicznymi;
 • zapewnia kompleksową obsługę studentów i pracowników wyjeżdżających za granicę w ramach wymiany oraz studentów przyjeżdżających i studiujących w Uczelni;
 • prowadzi kompleksową obsługę pracowników wyjeżdżających w ramach edukacyjnych programów międzynarodowych;
 • przygotowuje i koordynuje wyjazdy służbowe kierownictwa Uczelni za granicę;
 • organizuje pobyt cudzoziemców przyjeżdżających na Uczelnię na zaproszenie kierownictwa Uczelni;
 • prowadzi kompleksową obsługę program Erasmus+ i innych realizowanych przez Uczelnię programów edukacyjnych oraz programów wymiany studentów i pracowników.


4. Centrum Edukacji Ustawicznej realizuje zadania:

 • prowadzi obsługę administracyjną oraz promocję realizowanych przez Uczelnię usług edukacyjnych w formie studiów podyplomowych oraz kursów adresowanych do różnych grup odbiorców, w tym absolwentów Uczelni;
 • prowadzi dokumentację prowadzonych przez Uczelnię usług edukacyjnych oraz kadry zatrudnianej przy ich realizacji;
 • prowadzi działalność informacyjną skierowaną do jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych przeznaczonych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych tj. PO WER, RPO WP, KFS.


5. Uniwersytet III Wieku realizuje zadania:

 • popularyzuje wśród słuchaczy wiedzę naukową w formie wykładów i prelekcji, w tym szczególnie problematykę aktywnego zaangażowania w życie społeczne i prowadzenia zdrowego stylu życia;
 • integruje słuchaczy w formie spotkań okolicznościowych oraz uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych;
 • umożliwia rehabilitację ruchową słuchaczy w formie zajęć gimnastycznych z trenerem, tańca, spacerów i innych form aktywności fizycznej;
 • umożliwia w formie warsztatowej rozwój kompetencji informatycznych, językowych, kulinarnych słuchaczy;
 • umożliwia rozwój kompetencji społecznych słuchaczy poprzez zajęcia w grupach oraz aktywności wzmacniające więzi międzypokoleniowe;
 • na czele Uniwersytetu III Wieku stoi kierownik powoływany przez Rektora na wniosek Prorektora ds. Rozwoju i Współpracy.

 

Logo PWSW
EnglishPoland