Kierownik Działu Informatyzacji

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu
ul. Książąt Lubomirskich 6
37-700 Przemyśl
tel. 16 73 55 102

więcej informacji:
tel. 16 73 55 115 lub kadry@pansp.pl

Kierownik Działu Informatyzacji


Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV i list motywacyjny;     
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (kopia);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności, doświadczenie i wiedzę (kopie).

Do głównych zadań będzie należało:

 • kierowanie zespołem pracowników;
 • utrzymanie, administracja i zapewnienie rozwoju komputerowego systemu wspomagania zarzą­dzania Uczelnią, a w szczególności spraw kadrowo-płacowych, ewidencji finansowo-księgowej, obsługi rekrutacji, toku studiów i systemu jakości kształcenia, a także zapewnienie prawidłowego funkcjonowania łączności telefonicznej
 • analiza potrzeb, poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii i rozwiązań w systemie kompu­terowego wspomagania zarządzania Uczelnią;
 • obsługa jednostek administracyjnych Uczelni w zakresie informatyzacji;
 • utrzymanie, administracja i zapewnienie rozbudowy szkieletu uczelnianej sieci informatycznej (USI);
 • udostępnianie zasobów USI jednostkom organizacyjnym Uczelni i udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom sieci.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki lub pokrewnej;
 • doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat na podobnym stanowisku, z preferencją dla doświadczenia w sektorze edukacyjnym lub administracyjnym;
 • znajomość i praktyczne umiejętności w administrowaniu systemami informatycznymi, w tym zarządzaniem bazami danych, serwerami, sieciami komputerowymi oraz aplikacjami wspierającymi zarządzanie uczelnią (kadry, płace, finanse, rekrutacja, tok studiów, system jakości kształcenia);
 • znajomość przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych (w tym RODO) oraz prawa telekomunikacyjnego;
 • umiejętność analizy potrzeb informatycznych i wdrażania nowych technologii oraz rozwiązań systemowych;
 • doświadczenie w nadzorowaniu pracowników oraz zarządzaniu zespołem;
 • znajomość standardów konfiguracji sprzętu komputerowego oraz doświadczenie w realizacji zamówień publicznych w tym zakresie;
 • umiejętność prowadzenia dokumentacji systemowej i zmian w systemach informatycznych;
 • doświadczenie w zapewnianiu obsługi technicznej i wsparcia dla użytkowników systemów informatycznych;
 • zdolności organizacyjne, w tym umiejętność planowania zakupów sprzętu informatycznego i teleinformatycznego oraz nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem infrastruktury IT;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i zdolność do pracy w zespole;
 • umiejętność szybkiego reagowania na awarie oraz zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie dokumentacji technicznej.

Preferowane kwalifikacje:

 • certyfikaty potwierdzające umiejętności w zakresie zarządzania projektami IT, bezpieczeństwa informacji;
 • doświadczenie w pracy w środowisku akademickim lub edukacyjnym;
 • znajomość specyficznych dla sektora edukacyjnego systemów informatycznych.

Prosimy o dołączenie referencji potwierdzających dotychczasowe doświadczenie i umiejętności.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • możliwość korzystania z licznych szkoleń;
 • pakiet świadczeń socjalnych.
 1. Oferty z dokumentami należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z  adnotacją na kopercie „Oferta pracy – Kierownik Działu Informatyzacji” lub przesłać na adres: Rektorat – Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, (pokój nr 25, Pałac Lubomirskich). 
 2. Termin składania dokumentów: do dnia 13 marca 2024 r. (do godz. 15.00). O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia oferty do Rektoratu.
 3. Zgłoszenia niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. 
 4. Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata. 
 5. Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland