Wzory wniosków i załączników obowiązujące od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

Wnioski o przyznanie stypendiów oraz zapomogi (wraz z kompletem dokumentów) należy składać w określonych dniach i godzinach w sekretariacie właściwego instytutu dla danego kierunku studiów.

 

Wykaz załączników do Regulaminu świadczeń dla studentów

Załącznik nr 1

Wzór wniosku nr 1 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Załączniki do wniosku nr 1 i nr 5

Załącznik nr 1 ‑ ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e i art. 30f  USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, UZYSKANYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI

Załącznik nr 2 ‑ OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE NIEPODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM ROK AKADEMICKI 2021/2022

Załącznik nr 3 ‑ WNIOSEK O PONOWNE PRZELICZENIE DOCHODU UKS PANS W PRZEMYŚLU

Załącznik nr 4 ‑ OŚWIADCZENIE STUDENTA DOTYCZĄCE ZAKWATEROWANIA W DOMU STUDENTA LUB W OBIEKCIE INNYM NIŻ DOMU STUDENTA

Załącznik nr 5 ‑ INFORMACJA O WYKWATEROWANIU

Załącznik nr 6 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPROWADZENIU WSPÓLNEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z ŻADNYM Z RODZICÓW

Załącznik nr 7 – WNIOSEK DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ O WYDANIE DECYZJI LUB ZAŚWIADCZENIA O SYTUACJI DOCHODOWEJ I MAJĄTKOWEJ MOJEJ RODZINY

 

Załącznik nr 8 – OŚWIADCZENIE STUDENTA O ŹRÓDLE UTRZYMANIA RODZINY

 

Załącznik nr 2

Wzór wniosku nr 2 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Załącznik nr 3

Wzór wniosku nr 3 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Załącznik nr 4

Wzór wniosku nr 4 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE ZIMOWYM/LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Załącznik nr 5

Wzór wniosku nr 5 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO W SEMESTRZE LETNIM W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Załącznik nr 6

Wzór wniosku nr 6 ‑ WNIOSEK DO UCZELNIANEJ KOMISJI STYPENDIALNEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ W PRZEMYŚLU O PRZYZNANIE W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW PRZYJĘTYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW W ROKU ZŁOŻENIA EGZAMINU MATURALNEGO

Załącznik nr 7

PUNKTACJA DO ZASAD PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMU STUDENTA PANS

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland