Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę htps://pansp.pl

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pansp.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.12.10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. Dostępna jest też funkcja odczytywania tekstu.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Bereś. Kontakt: niepelnosprawni@pansp.pl tel. 167355208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej strony https://pansp.pl

– Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu odpowiada Patrycja Bereś, niepelnosprawni@pansp.pl tel.167355208

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie

Dostępność architektoniczna

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29

Budynek Pałac Lubomirskich, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzą ciągi komunikacyjne z kostki, nie stwarzające większych trudności. Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki pochylni zlokalizowanej po prawej stronie schodków prowadzących do głównego wejścia, pomiędzy dwiema kolumnami. Odległość między kolumnami jest wystarczająca dla większości wózków. Przy schodkach brak poręczy. Przed głównym wejściem odpowiednia powierzchnia manewrowa dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi drewniane z szybą w górnej części, otwierane do zewnątrz, z możliwością uchylenia bocznego skrzydła. Klamka wyprofilowana, kanciasta. Do otwarcia drzwi nie jest wymagana nadmierna siła. Na wejściu niewielki próg.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Główny hol przestronny, na korytarzach znajdują się plany tyflograficzne, informujące, w sposób wizualny, dotykowy i głosowy o rozkładzie pomieszczeń w budynku, oznaczenia poziome dla osób niewidomych, w postaci linii naprowadzających i pól uwagi. Na drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z poddrukiem w języku Braille’a. Boczne korytarze o szerokości mniej więcej 160 cm.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki pochylni. Na schodach zamontowany jest podnośnik schodowy, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością ruchową mają możliwość dostania się na wyższe piętra. Brak kontrastowych oznaczeń stopni,. Brak poręczy przy ścianie. Ilość stopni w biegu schodów w normie. Budynek wyposażony w przenośna pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Inne:

W ramach zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w budynku zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

 

Budynek Biblioteka, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1D , 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Aby dostać się do budynku biblioteki z przystanku należy pokonać drogę wzdłuż ogrodzenia chodnikiem, a następnie skręcić za bramą w prawo. Za bramą brak swobodnej możliwości dostania się na chodnik z uwagi na zbyt wysoki krawężnik. Brak najazdu krawężnikowego uniemożliwia wjazd na chodnik osobom poruszającym się na wózkach. Wejście do budynku biblioteki dostosowane dla osób poruszających się na wózkach – wybudowany podjazd.

Drzwi szklane, z białą listwą w poprzek, otwierające się na zewnątrz. Odpowiednia szerokość w świetle drzwi. W łączniku wystarczająca powierzchnia manewrowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Ilość stopni w biegu odpowiednia, niedostateczna powierzchnia manewrowa na spoczniku. Budynek wyposażony w windę. Na korytarzach znajdują się plany tyflograficzne, informujące, w sposób wizualny, dotykowy i głosowy o rozkładzie pomieszczeń w budynku, oznaczenia poziome dla osób niewidomych, w postaci linii naprowadzających i pól uwagi. Na drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z poddrukiem w języku Braille’a

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki pochylni. Brak kontrastowych oznaczeń stopni. Brak poręczy przy ścianie. Ilość stopni w biegu schodów w normie. Budynek wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Inne:

W ramach zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w budynku zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

 

Budynek Kolegium Wschodnie, ul. Książąt Lubomirskich 4, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach. Odpowiednia powierzchnia manewrowa przed głównym wejściem. Szklane drzwi z wygodnymi klamkami. Otwierają się na zewnątrz. W przypadku wejścia bocznego do budynku Uczelnia posiada mobilną pochylnię.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku znajduje się winda. W windach wystarczająca powierzchnia do wjechania wózkiem. Panel sterujący windy umieszczony jest na odpowiedniej wysokości dla osób na wózkach lub o nietypowym wzroście, brak informacji głosowej. Na korytarzach znajdują się plany tyflograficzne, informujące, w sposób wizualny, dotykowy i głosowy o rozkładzie pomieszczeń w budynku, oznaczenia poziome dla osób niewidomych, w postaci linii naprowadzających i pól uwagi. Na drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z poddrukiem w języku Braille’a

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki wybudowanej oraz mobilnej pochylni. Brak nakładek brajlowskich na poręcze. Poręcze przy ścianie nie wystają przed bieg schodów, dodatkowa poręcz dla osób o niskim wzroście.

Odpowiednia szerokość schodów, odpowiednie wymiary spocznika, odpowiednia ilość stopni w biegu schodów. Stopnie posiadają kontrastowe oznaczenia. Budynek wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe przy wejściu bocznym wyznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć: Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Inne:

W ramach zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w budynku zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego –

PWSW.

 

Budynek Kolegium Techniczne, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, osób z wózkami oraz poruszających się przy pomocy chodzików. Odpowiednia powierzchnia manewrowa przed głównym wejściem. Szklane drzwi z wygodnymi klamkami. Otwierają się na zewnątrz. W przypadku wejścia bocznego do budynku Uczelnia posiada mobilną pochylnię.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

W budynku znajdują się dwie windy, które dojeżdżają na parter, pierwsze i drugie piętro. W windach wystarczająca powierzchnia do wjechania wózkiem. Panel ubrajlowiony, ma też wypukłe piktogramy. Nie jest udźwiękowiony. Panel sterujący windy umieszczony jest na odpowiedniej wysokości dla osób na wózkach lub o nietypowym wzroście, brak informacji głosowej. Na korytarzach znajdują się plany tyflograficzne, informujące, w sposób wizualny, dotykowy i głosowy o rozkładzie pomieszczeń w budynku, oznaczenia poziome dla osób niewidomych, w postaci linii naprowadzających i pól uwagi. Na drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z poddrukiem w języku Braille’a

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki wybudowanej oraz mobilnej pochylni. Brak nakładek brajlowskich na poręcze. Poręcze przy ścianie nie wystają przed bieg schodów, brak dodatkowej poręczy dla osób o niskim wzroście.

Odpowiednia szerokość schodów, odpowiednie wymiary spocznika, odpowiednia ilość stopni w biegu schodów. Budynek wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe przy wejściu bocznym wyznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Inne:

W ramach zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w budynku zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – PWSW.

 

Budynek Dom Studenta, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1F, 37-700 Przemyśl

Opis dostępności wejścia do budynku:

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia dla osób poruszających się na wózkach, osób z wózkami oraz poruszających się przy pomocy chodzików. Odpowiednia powierzchnia manewrowa przed głównym wejściem oraz w spoczniku Szklane drzwi z wygodnymi klamkami. Otwierają się na zewnątrz.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

Budynek wyposażony w windę z wystarczającą powierzchnią do wjechania wózkiem. Panel sterujący windy umieszczony jest na odpowiedniej wysokości dla osób na wózkach lub o nietypowym wzroście. Winda wyposażona w informację głosową. Na korytarzach znajdują się plany tyflograficzne, informujące, w sposób wizualny, dotykowy i głosowy o rozkładzie pomieszczeń w budynku, oznaczenia poziome dla osób niewidomych, w postaci linii naprowadzających i pól uwagi. Na drzwiach znajdują się tabliczki informacyjne z poddrukiem w języku Braille’a

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Osoba poruszająca się na wózku ma możliwość dostania się do budynku dzięki wybudowanej pochylni. Poręcze przy ścianie nie wystają przed bieg schodów, brak dodatkowej poręczy dla osób o niskim wzroście. Odpowiednia szerokość schodów, odpowiednie wymiary spocznika, odpowiednia ilość stopni w biegu schodów. Budynek wyposażony w przenośną pętlę indukcyjną.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnością:

W pobliżu znajduje się duży, przestronny ogólnodostępny parking, posiadający wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe przy wejściu bocznym wyznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Dopuszcza się możliwość wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć:

Uczelnia nie zapewnia stałej pomocy tłumacza języka migowego. Konieczność dostępu do pomocy tłumacza ustalany jest indywidualnie.

Inne:

W ramach zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób, w budynku zamontowane zostały krzesła ewakuacyjne.

Opis sposobu dojazdu do siedziby podmiotu:

Możliwy dojazd komunikacją miejską do przystanku Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego –

PWSW.

Informacje dodatkowe

Brak

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

 

Deklaracja dostępności w PDF

Logo PWSW
EnglishPoland