Wysokości opłat za usługi edukacyjne – dla cykli kształcenia od roku akademickiego 2023/2024

Wysokości opłat w roku akademickim 2023/2024

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2023/2024 wynosi 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

Wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych
w Przemyślu dla cykli rozpoczynających się od roku akademickiego 2023/2024

Uczelnia pobiera następujące wysokości opłat na studiach pierwszego i drugiego stopnia, a także na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia tzw. pomostowych na kierunku „pielęgniarstwo”:

 1. związane ze świadczeniem usług edukacyjnych:
 • kształcenie na studiach niestacjonarnych 2 900 zł za semestr studiów;
 • opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 130 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
 • opłata za powtarzanie określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 130 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 130 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
 • opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 26 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.

 

 1. Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 130 zł
  x liczba punktów ECTS przypisanych do danych zajęć, natomiast dla zajęć nieposiadających punktów ECTS nalicza się według zasady 33 zł x liczba godzin za dane zajęcia.

 

 1. Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 661):
 • wydanie indeksu – 4 zł;
 • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów, duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
 • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
 • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

 

 1. Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Wysokość opłaty za kształcenie cudzoziemców na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku polskim na kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu wynosi:

1) na studiach pierwszego stopnia 4 600 zł za semestr studiów; za wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”, na którym opłata wynosi 5 800 zł za semestr studiów;

2) studiach drugiego stopnia 5 000 zł za semestr studiów; za wyjątkiem kierunku „pielęgniarstwo”,
na którym opłata wynosi 5 800 zł za semestr studiów.

 

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być za zgodą rektora lub osoby działającej z upoważnienia rektora, na pisemny wniosek studenta, wniesiona za każdy semestr z osobna przy zastosowaniu następujących terminów:

1) za semestr zimowy – do 15 października 2023 roku;

2) za semestr letni – do 15 marca 2024 roku.

Opłata za kształcenie na studiach niestacjonarnych, może być za zgodą rektora lub osoby działającej z upoważnienia rektora, na pisemny wniosek studenta, wniesiona w 4 ratach w semestrze po 725 zł każda, przy zastosowaniu następujących terminów:

1) w semestrze zimowym

 • I rata – do 15 października 2023 roku,
 • II rata – do 15 listopada 2023 roku,
 • III rata – do 15 grudnia 2023 roku,
 • IV rata – do 15 stycznia 2024 roku;

2) w semestrze letnim

 • I rata – do 15 marca 2024 roku,
 • II rata – do 15 kwietnia 2024 roku,
 • III rata – do 15 maja 2024 roku,
 • IV rata – do 15 czerwca 2024 roku.

 

Do czasu ukończenia studiów przez osoby przyjęte na studia w PANS w Przemyślu na dany rok akademicki, wysokość ustalonych dla nich opłat nie może ulec zwiększeniu, nie jest również możliwe wprowadzenie nowych opłat. Nie dotyczy to zwiększenia wysokości za prowadzenie zajęć nieobjętych programem studiów.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland