Wysokości opłat za usługi edukacyjne – dla cykli kształcenia od roku akademickiego 2020/2021

Wysokości opłat w roku akademickim 2020/2021

Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2020/2021 wynosi 85 zł (osiemdziesiąt pięć złotych).

 

Opłata za semestr nauki dla cudzoziemców studiujących na  kierunkach realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021 wynosi 3600 zł

 

Opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021

  • opłata za powtarzanie semestru jest naliczana wg zasady 55 zł x liczba punktów ECTS (koniecznych do zaliczenia semestru);
  • opłata za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest naliczana wg zasady 55 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
  • opłata za udział w zajęciach nieobjętych programem studiów jest naliczana wg zasady 65 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu;
  • opłata za zajęcia, którym nie przypisano punktów ECTS, jest naliczana według zasady 10 zł za godzinę dydaktyczną tych zajęć.

 

Opłata za przeprowadzanie potwierdzania efektów uczenia się jest naliczana według zasady 72 zł x liczba punktów ECTS przypisanych do danego przedmiotu, natomiast dla przedmiotów nieposiadających punktów ECTS nalicza się według zasady 15 zł x liczba godzin za dany przedmiot.

 

Pozostałe wysokości opłat zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.):

  • wydanie indeksu – 4 zł;
  • wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy tj.: dyplom ukończenia studiów w języku obcym, suplement do dyplomu w języku obcym, duplikat dyplomu ukończenia studiów i duplikat suplementu do dyplomu – 20 zł;
  • wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej – 22 zł;
  • uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – 26 zł.

Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej  lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

Do pobrania

Logo PWSW
EnglishPoland