Polityka antykorupcyjna – akty prawne

OGÓLNOPOLSKIE

 

UCZELNIANE

Przeciwdziałanie korupcji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
(wszystkie niżej wymienione dokumenty są dostępne na uczelnianej stronie BIP zob. http://bip.pansp.pl/, tutaj dołączamy linki do wybranych aktów prawnych). Bezpośrednio lub pośrednio do tematu korupcji nawiązuje dokumentacja dotycząca między innymi:

procesu rekrutacji i zatrudnienia:

 • Regulamin zasad, trybu i kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;
  http://bip.pansp.pl/artykul/42/941/regulamin-zasad-trybu-i-kryteriow-oceny-okresowej-nauczycieli-akademickich
 • Uchwała Senatu w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na kierunki studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;
 • Uchwała Senatu w sprawie pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;
 • Uchwała Senatu w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;

organizacji:

świadczeń na rzecz pracowników oraz studentów:

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu; (zob. wyżej)
 • Regulamin świadczeń dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnio-europejskiej w Przemyślu; (zob. wyżej)

zamówień publicznych:

kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego:

 • Zarządzenie Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu w sprawie wdrażania kontroli zarządczej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu;

gospodarki mieniem i finansami uczelni:

 • Zarządzenie Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
  w sprawie określenia zasad i trybu sporządzania Planu rzeczowo-finansowego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu na dany rok budżetowy.

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland