Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wykładowcy w INT – technologia żywności i żywienia

Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu ogłasza konkurs na stanowisko

wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplina: technologia żywności i żywienia;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa żywności;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie towaroznawstwa żywności, projektowania opakowań i dietetyki oraz w nauczaniu żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa żywności;
 • posiadają dorobek naukowy w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka.

 

 1. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
 • po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

 • odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
 • dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w zakresie towaroznawstwa żywności, projektowania opakowań i dietetyki oraz w nauczaniu żywienia człowieka, dietetyki, towaroznawstwa żywności;
 • dokumenty zaświadczające o posiadaniu dorobku naukowego w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce
  „;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS będzie
  podstawowym miejscem.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od 6 do 19 grudnia 2018 roku.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko wykładowcy” ‑ Instytut Nauk Technicznych PANS.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 21 grudnia 2018 r.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od grudnia 2018.

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6  37-700 Przemyśl.
 2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
  z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Przemyśl, 6 listopada 2018 r.

 

Logo PWSW
EnglishPoland