Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Socjologii (2)

Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Socjologii

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadają tytuł zawodowy, co najmniej, doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie naukowej nauki socjologiczne;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z metodologii nauk społecznych, socjologii mediów, reklamy i marketingu, Internetu, społeczeństwa informacyjnego, młodzieży;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie udziału w projektach badawczych, opieki nad przygotowaniem prac dyplomowych, wiedzy na temat uwarunkowań praktycznego funkcjonowania nowoczesnych mediów, promocji i reklamy;
 • posiadają dorobek naukowy w zakresie socjologii.
 1. Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
 2. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • wykaz publikacji i dorobku naukowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PANS w Przemyślu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PANS w Przemyślu
 1. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat ‑ Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 17 sierpnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.
 2. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” ‑ Instytut Socjologii PANS.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
  od 1 października 2019 r.
 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 8. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Przemyśl, 17 lipca 2019 r.

 

 

Logo PWSW
EnglishPoland