Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prof. nadzwyczajnego (3) INT – BPŻ

 

Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Nauk Technicznych na kierunku Bezpieczeństwo i produkcja żywności

Kandydatami mogą być osoby , które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27
lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Niezbędne wymagania:
– posiadają tytuł naukowy profesora nauk rolniczych,
– posiadają doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni,
– posiadają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu mikrobiologii żywności,
– posiadają wieloletni staż pracy w wyższej uczelni i doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu mikrobiologii żywności
– posiadają doświadczenie związane ze współpracą z podmiotami gospodarki żywnościowej.

2. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
– po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.

3. Wymagane dokumenty :
– podanie o przyjęcie do pracy,
w podaniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji. ,
– odpis dyplomu potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego,
– odpis dokumentu potwierdzający nadanie tytułu profesora,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),
– wykaz publikacji naukowych,
– oświadczenie o spełnieniu wymogów art.109 ust.1 ustawy „prawo o szkolnictwie wyższym
– oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS będzie stanowiło ich podstawowe miejsce pracy.
Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.
Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego” – Kierunek Bezpieczeństwo i produkcja żywności Instytutu Nauk Technicznych PANS.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Przemyśl, 05 czerwca 2018 r.

 

Logo PWSW
EnglishPoland