Ogłoszenie o konkursie na stanowisko instruktora (7) w ISC na kierunek pielęgniarstwo

 Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko instruktora

w Instytucie Socjologii, kierunek pielęgniarstwo

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz.U. 2012 poz. 1441) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących kształcenia pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2012 poz. 970) i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa;
 • posiadają kompetencje zawodowe właściwe dla prowadzonych zajęć;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią w zakresie właściwym dla prowadzenia zajęć z ratownictwa medycznego, podstaw pielęgniarstwa.
 1. Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
 2. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa;
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;
 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • wykaz publikacji i dorobku naukowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PANS w Przemyślu, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PANS w Przemyślu.
 1. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat ‑ Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 5 września 2019 r. do dnia 19 września 2019 r.
 2. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko instruktora 1 ‑ pielęgniarstwo” ‑ Instytut Socjologii PANS.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24 września 2019 r.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
  od 1 października 2019 r.
 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 8. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Przemyśl, 5 sierpnia 2019 r.

 

Logo PWSW
EnglishPoland