Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w ISP – AW

Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
ogłasza konkurs
na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Sztuk Projektowych na kierunku Architektura Wnętrz

1. Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
a) posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe,
b) posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie sztuki projektowej architektury wnętrz,
c) posiadają dorobek naukowy i osiągnięcia artystyczne w dziedzinie sztuk plastycznych,
d) w przypadku kandydata obcokrajowca wymagana jest znajomość języka polskiego
w stopniu wystarczającym do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
a) zgłoszenie konkursowe,
W zgłoszeniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) odpis dokumentu potwierdzający uzyskanie tytułu doktora w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie sztuki projektowe,
d) CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia)
e) portfolio
f) wykaz osiągnięć w pracy artystycznej, naukowej i dydaktycznej,
g) oświadczenie o spełnieniu wymogów art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25.
Na kopercie należy umieścić adnotację „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” – Instytut Sztuk Projektowych.
4. Termin składnia dokumentów upływa z dniem 22 czerwca 2018 r.
5. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26 czerwca 2018 r.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
z kandydatami spełniającymi wymagane kryteria kwalifikacyjne.
Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Przemyśl, 05 czerwca 2018 r.

 

Logo PWSW
EnglishPoland