Ogłoszenie o konkursie na funkcję prorektora właściwego ds. studenckich w PANS

 

Przemyśl, dnia 31 października 2018 r.

OGŁOSZENIE
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu ogłasza konkurs na funkcję prorektora właściwego ds. studenckich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu na okres do końca kadencji 2016-2020

Kandydat na prorektora właściwego do spraw studenckich powinien spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać co najmniej stopień naukowy.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadać doświadczenie w kierowaniu jednostkami organizacyjnymi uczelni wyższej.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać następujące dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko Prorektora właściwego do spraw studenckich.
2. Informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną na piśmie,
3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) przebieg pracy zawodowej,
b) posiadany tytuł lub stopień naukowy.
4. Oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji Prorektora, PANS będzie podstawowym miejscem pracy.
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668).
7. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
8. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko Prorektora PANS, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Konkurs na funkcję prorektora składa się z dwóch etapów:
I etap – ocena formalna dokumentów
II etap – rozmowa z kandydatem

Zainteresowani kandydaci mogą składać dokumenty w terminie od 1 do 14 grudnia 2018 r. w Rektoracie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 – Pałac Lubomirskich I piętro pokój 23.
Dokumenty powinny być złożone w zaklejonej kopercie z opisem „Konkurs na funkcję prorektora właściwego ds. studenckich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu”.

Oceny kandydatów oraz rozstrzygnięcia konkursu dokonuje komisja konkursowa powołana Uchwałą nr 60/2018 Senatu PANS w Przemyślu z dnia 22 października 2018 roku.
Termin rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia jego wyników nastąpi do dnia 28 grudnia 2018 roku.

Przewodniczący
Komisji Konkursowej
dr Sławomir Solecki

Przemyśl, dnia 31 października 2018 r.

Logo PWSW
EnglishPoland