Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w IHT

Rektor
Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu
ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy
w Instytucie Historii

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.) odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
a) posiadają stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie naukowej historia,
b) posiadają doświadczenie dydaktyczne na poziomie akademickim,
c) posiadają dorobek naukowy w zakresie nauk humanistycznych,
d) posiadają najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w charakterze przewodnika turystycznego regionu,
e) najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie organizacji wycieczek turystycznych
f) posiadają doświadczenie w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej o regionie na poziomie naukowym i popularnonaukowym
g) posiadają doświadczenie w zakresie współpracy nad realizacją filmów dokumentalnych dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu
h) kwalifikacje pedagogiczne.
2. Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:
a) podanie o pracę,
– na podaniu należy dopisać: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.,
b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
c) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra,
d) odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
e) CV ( z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia),
f) wykaz publikacji naukowych,
g) dokumenty zaświadczające o: doświadczeniu zawodowym w charakterze przewodnika turystycznego regionu, doświadczenie w zakresie organizacji wycieczek turystycznych, doświadczeniu w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej o regionie na poziomie naukowym i popularnonaukowym, doświadczeniu w zakresie współpracy nad realizacją filmów dokumentalnych dotyczących dziedzictwa kulturowego regionu, kwalifikacjach pedagogicznych..
h) oświadczenie, że PANS w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowić podstawowe miejsce pracy,
i) oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust.1 ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”
3. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, Rektorat pokój nr 25.

 

Na kopercie należy umieścić adnotację:
„Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” – Instytut Historii PANS.
4. Termin składania dokumentów upływa z dniem 26 września 2018 r. .
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 września 2018 r.

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6 37-700 Przemyśl.
2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.917 z późn. zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Przemyśl, 12 września 2018 r.

Logo PWSW
EnglishPoland