Ogłoszenie o konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych

Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy

w Instytucie Nauk Technicznych 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
  • posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych;
  • posiadają doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania w wyższej uczelni przedmiotów związanych z mikrobiologią, agronomią i technologią żywności;
  • posiadają dorobek naukowy w zakresie mikrobiologii, agronomii i technologii żywności.
 2. Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
 3. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera) oraz dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • wykaz publikacji i dorobku naukowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (w tym
  o doświadczeniu dydaktycznym w nauczaniu przedmiotów związanych
  „z mikrobiologią, agronomią i technologią żywności);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PANS w Przemyślu, zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się o pracę w PANS w Przemyślu
 1. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat ‑ Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 28 sierpnia 2019 r. do dnia 11 września 2019 r.
 2. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy” ‑ Instytut Nauk Technicznych PANS.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18 września 2019 r.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
  od 1 października 2019 r.
 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 8. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Przemyśl, 29 lipca 2019 r.

Logo PWSW
EnglishPoland