Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wykładowcy w Instytucie Nauk Technicznych (2)

Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm. ) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadają tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplina: inżynieria mechaniczna;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie: projektowanie
  w systemach CAD/CAM/CNC części maszyn w przestrzeni 2D/3D, tworzenie zespołów i prezentacji w programach Solid Edge i Inwentor, programowania
  i obsługi maszyn CNC w systemie sinumerik 840D, Fanuc, HAAS i ISO;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie: modelowanie CAD w systemie NX, DMsystem, Inventor, Solid Edge, Soliworks, NX UGS, modelowanie 3D części oraz tworzenie dokumentacji 2D, GMsystem, programowanie i obsługa maszyn CNC w Fanuc, w Sinumerik 840D/Sinumerik 828sl, Edge CAM, NX CAM;
 • posiadają dorobek naukowy w zakresie inżynierii mechanicznej, projektowanie zawansowanych systemów CAD/CAM/CNC oraz programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie „CNC”.
 1. Wymagania formalne stawiane kandydatom: po złożeniu kompletu dokumentów uzyskanie pozytywnej opinii komisji konkursowej.
 2. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera;
 • oświadczenie o przebiegu dotychczasowej drogi zawodowej;
 • wykaz publikacji i dorobku naukowego;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 113 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce„;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS w Przemyślu będzie podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o pracę w PANS w Przemyślu, zgodna na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie kandydatki/kandydata ubiegającej/ubiegającego się
  o pracę w PANS w Przemyślu
 1. Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat ‑ Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie od dnia 19 sierpnia 2019 r. do dnia 2 września 2019 r.
 2. Na kopercie należy umieścić adnotację: „Konkurs na stanowisko wykładowcy” ‑ Instytut Nauk Technicznych PANS.
 3. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 13 września 2019 r.
 4. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi
  od 1 października 2019 r.
 5. Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 7. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 8. Pozytywny wynik konkursu nie jest jednoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi jedynie rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Przemyśl, 18 lipca 2019 r.

Logo PWSW
EnglishPoland