Ogłoszenie o konkursie na stanowisko wykładowcy w INT – matematyka

Rektor

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy

w Instytucie Nauk Technicznych

 

Kandydatami mogą być osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

 1. Niezbędne wymagania:
 • posiadają zawodowy magistra w dziedzinie nauk matematycznych, dyscyplina: matematyka;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu w nauczaniu matematyki, analizy zespolonej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, logiki i teorii mnogości, teorii miar oraz analizy matematycznej;
 • posiadają udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu matematyki, analizy zespolonej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej, logiki i teorii mnogości, teorii miar, analizy matematycznej.
 1. Wymagania formalne stawiane kandydatom:
 • po złożeniu dokumentów uzyskają pozytywną opinię komisji konkursowej.
 1. Wymagane dokumenty:
 • podanie o przyjęcie do pracy, w podaniu należy dopisać:

„Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji”.

 • odpis dyplomu uzyskania tytułu zawodowego magistra;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV (z uwzględnieniem dotychczasowego zatrudnienia);
 • dokumenty zaświadczające o doświadczeniu zawodowym w nauczaniu matematyki oraz kwalifikacjach pedagogicznych;
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 109 ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym„;
 • oświadczenie, że w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu PANS będzie
  podstawowym miejscem.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać na adres: Rektorat Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl, pokój 25, w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Na kopercie należy umieścić adnotację:

„Konkurs na stanowisko wykładowcy” ‑ Instytut Nauk Technicznych PANS.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie do dnia 5 listopada 2018 r.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu zatrudnienie nastąpi od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.

 

Zgłoszenia nie spełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego
bez podania przyczyny.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu zastrzega sobie możliwość
do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzania stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6  37-700 Przemyśl.
 2. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 3. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917
  z późn. zm.).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 9. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Przemyśl, 28 września 2018 r.

Logo PWSW
EnglishPoland